Povrat Robe i reklamacije

Reklamacija proizvoda, neispravne pošiljke i materijalni nedostaci

Strojopromet d.o.o. odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, kupac ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke može se podnijeti nakon uručenja pošiljke u roku od jednog (1) dana, samo ako kupac priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode. Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti  Strojopromet d.o.o.. U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi uvidom u proizvod (pošiljku), omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

Prigovori se šalju  e-mailom na: info@strojopromet.hr,  ili pismeno na adresu Strojopromet d.o.o., Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec, Hrvatska.

Strojopromet d.o.o. će elektronskom poštom potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je dužan sam snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na povrat robe.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Strojopromet d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na svoje računalo s ovog linka ili raskid izvršiti popunjavanjem online obrasca na stranici Jednostrani raskid ugovora.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti Strojopromet d.o.o. i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Strojopromet d.o.o. će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.

Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Strojopromet d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, bez odgode, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.

Povrat novca vrši se uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.

Troškove povrata robe snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe i dužan je nadoknaditi mogući gubitak vrijednosti proizvoda ukoliko taj gubitak vrijednosti proizlazi iz nepotrebnog postupanja s robom, a do kojeg se dolazi provjerom kvalitete, značajki i načina djelovanja robe.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu Strojopromet d.o.o., Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec, Hrvatska.  ili elektroničke pošte na adresu e-pošte: info@strojopromet.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Strojopromet d.o.o., Huzjanova 40, 10090 Zagreb.

Kako bi potrošaču Strojopromet d.o.o., odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Strojopromet d.o.o., zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Strojopromet d.o.o., i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici strojopromet-webshop.com te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu strojopromet-webshop.com i ne sklapa ugovor o kupoprodaji, tj. ne kupuje te ne koristi proizvode i/ili usluge koje Strojopromet d.o.o. nudi na svojim stranicama strojopromet-webshop.com.

Strojopromet d.o.o., zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.