Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istovrsnih ili raznovrsnih materijala.  Taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala. Na način da se dobije homogen zavareni spoj. Dijelimo ga u dvije grupe a to su:

Postupak taljenjem, a to je varenje materijala u rastaljenom stanju na mjestu spoja. Tu spada i metoda koju nazivamo plinsko zavarivanje. To je  jedan od najstarijih i najsvestranijih postupaka. Ta vrsta zavarivanja koristi se kod, čelika, sivog lijeva, bakra, aluminija i njihovih legura. Postupak zavarivanja je jednostavan, oprema jeftina ali je brzina zavarivanja mala. Oprema se sastoji od boce acetilena, boce kisika, redukcijskih ventila, cijevi, plamenika i dodatnog materijala.

Postupci taljenjem:                                   Postupci pritiskom:

– Elekrolučno                                              – Kovačko
– Aluminotermitsko                                    – Plinsko
– EPT Elektro pod troskom                       – Difuzijono
– Elektronskim mlazom                             – Elektrootporno
– Ljevačko                                                  – Hladno
– Laserom                                                   – Aluminotermitsko
– Plazmom                                                  – Trenjem
– Elektrolučno                                            – Eksplozijom
– Plinsko                                                      – Pokretnim lukom

Prikazuje se svih 7 rezultata